Máte vybráno 0 kurzů

Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec v oblasti cizích jazyků stanovuje šest základních úrovní znalosti cizího jazyka. Jednotlivé úrovně zohledňují schopnost porozumět slyšenému a čtenému textu, konverzační schopnosti společně s kvalitou písemného projevu

Jedná se o úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2.

A1

Poslech: Rozumí základním slovům a frázím, které se týkají vlastní osoby a blízkého okolí. Hovorová mluva musí být řečena zřetelně a pomalu.
Čtení: Dokáže přečíst a porozumět známým slovům, frázím a jednoduchým větám na plakátech, vývěskách a v katalozích.
Komunikace: Mluví velmi jednoduchými větami, klade velmi jednoduché otázky, a na ty dokáže i odpovědět. Potřebuje, aby osoba se kterou mluví, hovořila pomalu a zřetelně a případně byla ochotna své výpovědi zopakovat. Potřebuje také pomoci s formulací myšlenky. Samostatně dokáže mluvit o sobě, známých lidech a místech.
Psaní: Dokáže napsat pouze velmi jednoduchý text např. pozdrav na pohlednici, přání a vyplnit formuláře se základními osobními údaji.

A2

Poslech: Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě, která se týká jeho osoby (rodiny, nákupy, zaměstnání apod.). Pochopí krátké věty a jednoduché zprávy.
Čtení: Dokáže porozumět konkrétním informacím v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky, jízdní řády), také rozumí krátkým osobním dopisům.
Komunikace: Komunikuje v jednoduchých běžných situacích při jednoduché výměně informací o známých tématech. Zvládne krátkou konverzaci, ale nerozumí tak aby ji sám udržel. Pomocí frází popíše svoji rodinu, životní podmínky, své vzdělání či zaměstnání.
Psaní: Umí napsat krátké jednoduché poznámky nebo zprávy o svých potřebách, popř. krátký osobní dopis.

B1

Poslech: Rozumí hlavním myšlenkám, pokud jsou řečeny spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se může setkat v práci, škole či ve volném čase. Porozumí rozhlasovému i televiznímu vysílání, pokud se týká současných událostí či témat, která jsou předmětem osobního zájmu. To vše musí být vysloveno zřetelně a pomalu.
Čtení: Rozumí textům s každodenně užívanou slovní zásobou. Také rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.
Komunikace: Poradí si s většinou situací, které mohou nastat v zemi, do které cestuje. Umí komunikovat o tématech, která jsou mu známá nebo se o ně zajímá (rodina, práce, koníčky, aktuální události apod.). Jednoduše popíše své zážitky, sny, vysvětlí své názory, povypráví příběh.
Psaní: Píše jednoduché souvislé texty o známých tématech, také osobní dopisy s popisem zážitků a dojmů.

B2

Poslech: Rozumí delším promluvám i přednáškám, sleduje složitější výměnu názorů, pokud se týká témat, které zná. Rozumí také většině televizního vysílání a filmům ve spisovném jazyce.
Čtení: Porozumí článkům a zprávám, které se zabývají současnými problémy, pokud autor zaujímá konkrétní stanovisko bez velkých spekulací. Bez problémů rozumí textům současné prózy.
Komunikace: Dokáže plynule hovořit i s rodilým mluvčím. V rámci debaty dokáže obhájit své názory. Také dokáže vysvětlit svůj názor a stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody i nevýhody různých řešení.
Psaní: Píše srozumitelné a podrobné texty na téma, které jsou předmětem jeho zájmu. Napíše také pojednání, kde obhájí své názory. V dopisech zdůrazní své osobní prožitky a jejich důležitost.

C1

Poslech: Rozumí dlouhým faktografickým i beletristickým promluvám a ocení rozdílné styly. Rozumí také technickým instrukcím i když nejsou v jeho oboru.
Čtení: Rozumí dlouhým textům jak faktografickým tak beletrii, a ocení jejich rozdílné styly. Porozumí odborným článkům a technickým instrukcím, které nemusí být v jeho oboru.
Komunikace: Vyjadřuje se plynule a pohotově bez zjevného hledání výrazů. Jazyk dokáže pružně používat jak pro společenské tak pro pracovní záležitosti. Podrobně popíše dané téma a reaguje na příspěvky ostatních. Svoji řeč dokáže zakončit vhodným závěrem.
Psaní: Píše jasné a srozumitelné texty kde podrobně vysvětluje svá stanoviska. Pro své dopisy, pojednání či zprávy volí styl, podle toho, komu jsou určeny.

C2

Poslech: Rozumí všem druhům mluveného projevu, ať už živého či vysílaného. Nemá problém porozumět ani rychle mluvícímu rodilému mluvčímu, pokud má čas zvyknout si na specifika jeho výslovnosti.
Čtení: Nemá problém se čtením jakýchkoli textů, i když se jedná o text abstraktní, náročný svojí stavbou i jazykem.
Komunikace: Dokáže se plynule zapojit do jakékoliv konverzace či diskuze. Svými komunikačními schopnostmi dokáže sdělovat i jemnější výrazové odstíny. Pokud narazí na problém s vyjádřením myšlenky, dokáže svoji řeč přeformulovat, aniž by si toho někdo všimnul.
Psaní: Píše jasný plynulý text, zvolí vždy vhodný styl. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy, články, ale také resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Příklady jazykových zkoušek


Angličtina

KET

(Key English Test)

A2

všeobecná

KET

(Key English Test)

A2

všeobecná (pro děti do 14 let)

PET

(Preliminary English Test)

B1

všeobecná

PET

(Preliminary English Test)

B1

všeobecná (pro děti do14 let)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

BEC (Business English Certificate)Preliminary

B1

obchodní

FCE

(First Certificate in English)

B2

všeobecná

BEC (Business English Certificate) Vantage

B2

obchodní

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

CAE (Certificate in Advanced English)

C1

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

BEC (Business English Certificate) Higher

C1

obchodní

 

Němčina

Goethe-Zertifikat – Start Deutsch 1

A1

všeobecná

ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1 

A1

všeobecná

ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2

A2

všeobecná

Goethe-Zertifikat  – Start Deutsch 2

A2

všeobecná

Zertifikat Deutsch für Jugendliche

B1

pro děti a mládež

Zertifikat Deutsch

B1

všeobecná

ÖSD B1 Zertifikat Deutsch

B1

všeobecná

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

Goethe Zertifikat  B2

B2

všeobecná

ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch

B2

všeobecná

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

Goethe Zertifikat  C1

C1

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

ÖSD C1 Oberstufe Deutsch

C1

všeobecná

Goethe Zertifikat C2 Zentrale Oberstufenprüfung

C2

všeobecná

Kleines Deutsches Sprachdiplom

C2

všeobecná

            

Francouzština

DELF A1

A1

všeobecná

DELF A2

A2

všeobecná

DELF B1

B1

všeobecná

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

DELF B2

B2

všeobecná

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

DALF C1

C1

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

DALF C2

C2

všeobecná

 

Italština

PLIDA  A1

A1

všeobecná

PLIDA  A2

A2

všeobecná

PLIDA  B1

B1

všeobecná

CILS UNO

B1

všeobecná

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

PLIDA  B2

B2

všeobecná

CILS DUE

B2

všeobecná

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

PLIDA  C1

C1

všeobecná

CILS TRE

C1

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

PLIDA  C2

C2

všeobecná

CILS QUATTRO

C2

všeobecná

 

Španělština

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

 

Ruština

Уровень элементарного общения

A1

všeobecná

Базовый уровень

A2

všeobecná

Пороговый уровень

B1

všeobecná

Osvědčení o základní znalosti jazyka

B1

všeobecná

Постапороговый о

B2

všeobecná

Státní jazyková zkouška základní

B2

všeobecná

Уровень компетентного владения

C1

všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná

C1

všeobecná

Уровень носителя языка

C2

všeobecnáCopyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB